زمینه چپ

رزومه

رزومه

برخی مجوزها و دستاوردها

مجوزها و دستاوردها جواد عباس پور شامل مجوزهای شغلی و تاییدیه های قانونی است که در طول سالهای فعالیت کاری بدست آمده و برای هر

تجربیات کاری جواد عباس پور
توانمندی

تجربه های کاری

تجربه بخشی از زندگی روزمره است که از آن می توان درس گرفت به شرط آنکه نگاه متفاوتی به روزمرگی داشته باشیم زیرا هر ساعت،

سوابق تحصیلی جواد عباس پور
سوابق تحصیلی

سوابق تحصیلی جواد عباس پور

سوابق تحصیلی شامل دو بخش داخلی و خارجی می باشد که در بخش داخلی در سه دانشگاه متفاوت تحصیل صورت گرفته است و در بخش

سوابق کاری جواد عباس پور
سوابق شغلی

سوابق کاری جواد عباس پور

سوابق کاری که در این صفحه به آن پرداخته خواهد شد مربوط به فعالیت هایی است که طول مدت همکاری با آنها حداقل یک سال