زمینه چپ

سوابق تحصیلی

سوابق تحصیلی جواد عباس پور
سوابق تحصیلی

سوابق تحصیلی جواد عباس پور

سوابق تحصیلی شامل دو بخش داخلی و خارجی می باشد که در بخش داخلی در سه دانشگاه متفاوت تحصیل صورت گرفته است و در بخش