زمینه چپ

سوابق شغلی

سوابق کاری جواد عباس پور
سوابق شغلی

سوابق کاری جواد عباس پور

سوابق کاری که در این صفحه به آن پرداخته خواهد شد مربوط به فعالیت هایی است که طول مدت همکاری با آنها حداقل یک سال